Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-11-29XXX/271/2017w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gronowo ElbląskieObowiązujący
22017-11-29XXX/270/2017w sprawie zatwierdzenia taryf – cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę wraz z wysokością abonamentów Obowiązujący
32017-11-29XXX/269/2017w sprawie uchwalenia „Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gronowo Elbląskie” Obowiązujący
42017-11-29XXX/268/2017w sprawie zmian w budżecie na 2017 r.Obowiązujący
52017-11-29XXX/267/2017w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gronowo Elbląskie na lata 2017-2027Obowiązujący
62017-11-09XXIX/266/2017w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Gronowo ElbląskieObowiązujący
72017-11-09XXIX/265/2017w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Gronowo Elbląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok Obowiązujący
82017-11-09XXIX/264/2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Obrońców Westerplatte w JegłownikuObowiązujący
92017-11-09XXIX/263/2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Gronowie ElbląskimObowiązujący
102017-09-26XXVIII/262/2017w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 102083N poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej Obowiązujący
Strona 1 z 175