Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Zakres działania Przedszkola w Gronowie Elbląskim

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisach wydanych na jej pod-stawie, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczegól-nych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4 poz. 17).

Załączniki: