Kategoria: Informacje szkół

Ogłoszono przez Praktykant

Skargi i wnioski Gimnazjum w Gronowie Elbląskim

Zgodnie z artykułem 221 kodeksu postępowanie administracyjnego skargi i wnioski mogą być składane w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Autorem skargi mogą być: rodzice, nauczyciele, pełnoletni uczniowie oraz inne osoby, jeżeli dotyczy to zakresu działania szkoły, a sama skarga jest składana w interesie publicznym.
Skargi i wnioski składa się pisemnie.
O kwalifikacji pisma decyduje jego treść, a nie forma. Kwalifikacji tej dokonuje organ, do którego skierowano pismo, najczęściej dyrektor.

Wnioski:
Zgodnie z art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Wnioski mogą dotyczyć również innych niż wskazane spraw mieszczących  w zakresie działań szkoły.

Procedury dotyczące odwołań określa Statut Szkoły.

•    Sposoby  rozwiązywania  sporów pomiędzy organami – Rozdział IV: Organy gimnazjum i ich kompetencje, § 25, cz. II.

•    Warunki i tryb uzyskiwania przez uczniów wyższych niż przewidywane roczne  oceny  klasyfikacyjne z  obowiązkowych  i dodatkowych  zajęć  edukacyjnych – Rozdział VIII: Szkolne zasady oceniania §51.

•    Warunki i tryb uzyskiwania  przez uczniów wyższej  niż   przewidywana  roczna  ocena  klasyfikacyjna zachowania – Rozdział VIII: Szkolne zasady oceniania § 52.
•    Postępowanie  w  przypadku   stwierdzenia, że  roczna   ocena  klasyfikacyjna  ucznia z  zajęć  edukacyjnych została  ustalona   niezgodnie  z przepisami  prawa dotyczącymi trybu  oceniania   zajęć   edukacyjnych – Rozdział VIII: Szkolne zasady oceniania§ 53.
•    Postępowanie  w  przypadku   stwierdzenia, że  roczna   ocena klasyfikacyjna  zachowania ucznia  została  ustalona   niezgodnie   z przepisami  prawa – Rozdział VIII: Szkolne zasady oceniania § 54.